ТОО Trending Retail Group

Нур-Султан
Сферы деятельности

Розничная торговля

ТОО Trending Retail Group

А2 [Екi ағайын супермаркетi] супермаркеттер желісі - әр қызметкері мансабын өсіре алатын жас компания. Бүгінгі таңда компания Астана қаласында 21 супермаркетті басқарады және үнемі даму үстінде. Сонымен қатар өзіміздің кулинарлық өндірісіміз бар.

Бізде жұмыс істеу Қазақстанда қарқынды даму үстіндегі, бизнес жүргізуде заманауи аналитикалық амалдарды қолданатын, жас әрі мақсаттарына талпынып жетуші командада жұмыс істеу болып табылады.

Сеть супермаркетов А2 [Екi ағайын супермаркетi] - молодая компания, где каждый сотрудник имеет возможность карьерного роста. Компания оперирует 21 супермаркетом в г. Астана и постоянно развивается. Так же имеются собственные цеха кулинарного производства.

Работа в молодой и амбициозной команде, практикующей современный аналитический подход к ведению бизнеса, в одной из наиболее динамично развивающихся сетей в Казахстане.

A2 [Екі ағайын супермаркеті] supermarket chain is a young company where every employee has the opportunity for career growth. The company operates 21 supermarkets in Astana and is constantly evolving. There are also own culinary production shops.

Work in a young and ambitious team, practicing a modern analytical approach to do business, in one of the most dynamically developing chain in Kazakhstan.

                                                        

Вакансии компании

Вакансии в текущем регионе: Казахстан1

от 250 000 до 350 000 KZT
Нур-Султан